กิจกรรมเพื่อสังคม
ด้วยนโยบายและความมุ่งมั่นที่จะดูแลสังคมในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ผลประกอบการที่ดี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น และการให้ความสำคัญกับชุมชนโดยรอบ รวมทั้งการดูแลสังคมใกล้ และสังคมไกล บริษัทได้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
 
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) นำโดยคุณอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ สนับสนุนปฏิบัติการ (ลำดับที่ ... จาก....) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมมอบหนังสือและอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชุมชนสวนผัก กรุงเทพมหานคร โดยมีคุณไพรัช สุทธิอาจ รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตจตุจักร ภายใต้โครงการ “BEM สร้างฝัน ปันน้อง สู่ห้องแห่งการเรียนรู้” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน ในสถานศึกษารายรอบเส้นทางโครงการรถไฟฟ้า MRT เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

สมัครรับข่าวสาร