ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว และเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่คุณสามารถเกาะติดได้ตลอดเวลา
 
BEM จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

   บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยมี ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย  นายปลิว  ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร  และกรรมการบริษัท  พร้อมทั้ง ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ และนางพเยาว์  มริตตนะพร กรรมการผู้จัดการ ร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม เมื่อวันที่ 20  เมษายน  2561 ณ  ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว                    

สมัครรับข่าวสาร