การกำกับดูแลกิจการ
จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
1)  เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา

          (1) ต้องเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการได้แก่ สารสนเทศที่เปิดเผยตามกฎหมายกำหนด และสารสนเทศที่เปิดเผยตามเหตุการณ์

          (2) ใช้วิจารณญาณในการให้ข้อมูลต่างๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ ไม่เปิดเผยสารสนเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลภายใน รวมถึงสารสนเทศที่มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัท  ซึ่งเป็นความลับทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในการแข่งขันทางธุรกิจต่อผู้หนึ่งผู้ใดหรือต่อสาธารณะชน หากบริษัทยังไม่ได้รายงานสารสนเทศนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

          (3) กรณีที่บริษัทมีข้อมูลอื่นที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเพิ่มเติมจากสารสนเทศที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งต้องมีความชัดเจนและมีรายละเอียดเพียงพอต่อการทำความเข้าใจ โดยไม่ชักจูงให้ผู้ลงทุนเกิดการเข้าใจผิดในการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท

          (4) กรณีที่มีข่าวลือ หรือข่าวรั่ว ให้รีบดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่สาธารณะตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและหากมีเงื่อนไขอื่นใดที่สำคัญประกอบให้ระบุอย่างชัดเจน

          (5) กำหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลให้กับผู้ใช้ข้อมูลได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
               1. การเปิดเผยผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
               2. การจัดทำรายงานข้อมูลธุรกิจของบริษัท
               3. สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น รายงานประจำปี รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัท IR   Report
               4. การประชุมกับนักวิเคราะห์หรือนักลงทุน
               5. สื่ออิเล็คทรอนิค เช่น website email facebook Line
               6. การจัด Company Visit
               7. การจัดหรือเข้าร่วม Roadshow

2)  การดูแลรักษาข้อมูลภายใน

          (1) ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น ตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทกำหนดห้ามพนักงานเปิดเผยความลับของบริษัทแก่บุคคลภายนอก หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่บุคคลอื่นโดยมิชอบ หากฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

          (2) กำหนดและจำกัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัทตามระดับพนักงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้วยระบบความปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศโดยนักลงทุนสัมพันธ์ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลอื่นทราบจนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะตามเกณฑ์ต่างๆ แล้ว

          (3) นักลงทุนสัมพันธ์ต้องดูแลข้อมูลภายในและเปิดเผยให้ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนมีการเปิดเผยให้กับผู้ลงทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง

3)  เปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้

          (1) กำหนดประเภทข้อมูล กำหนดการเปิดเผยไว้ในปฏิทินผู้ลงทุนใน Website ของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
          (2)  กำหนดลักษณะของเนื้อหาสารสนเทศในการเปิดเผยเพื่อให้นักลงทุนสัมพันธ์ถือปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน

4)  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพ บนพื้นฐานของหลักการของความเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติบนอามิสสินจ้างใดๆ ที่เป็นเหตุจูงใจส่วนบุคคลและเอื้อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

สมัครรับข่าวสาร