การกำกับดูแลกิจการ
นโยบายคุณภาพ
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพงาน และคุณภาพชีวิตของพนักงาน ด้วยการจัดการบริหารงานระบบคุณภาพที่จะนำมาซึ่งการปรับปรุงคุณภาพงาน และคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ดังนี้

1.  การพัฒนาบุคลากร
บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวหน้าต่อไป

2.  การทำงานเป็นทีม
บริษัทมุ่งเน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และปรับปรุงงานอย่างเป็นทีม

3.  การสร้างคุณภาพ
บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างคุณภาพของงาน คุณภาพของการบริการที่ดี จากหน่วยงานภายในสู่ผู้ใช้บริการภายนอก เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ความประทับใจ

4.  สิ่งแวดล้อมในการทำงาน
บริษัทมุ่งเน้นให้สถานที่ทำงาน อุปกรณ์ พาหนะ มีความพร้อม เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และมีความปลอดภัย

5.  ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารของทุกหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน ส่งเสริม สนับสนุน การทำกิจกรรมตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และให้พนักงานทุกคนร่วมในการทำกิจกรรมโดยเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน

สมัครรับข่าวสาร