คณะกรรมการบริหาร


 
นายปลิว  ตรีวิศวเวทย์
ประธานกรรมการบริหาร

 
 
 
นายสุพงศ์  ชยุตสาหกิจ    
กรรมการบริหาร


 
  นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล
กรรมการบริหาร


 
 
ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์
กรรมการบริหาร


 
  นางพเยาว์  มริตตนะพร
กรรมการบริหาร


 
     

สมัครรับข่าวสาร