คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
 
 พลเอกสำเภา  ชูศรี
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

 
 
นางวัลลภา  อัสสกุล
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร
  ความเสี่ยง

 
  นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร
  ความเสี่ยง

 
 
ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร
  ความเสี่ยง 
  นางพเยาว์  มริตตนะพร
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร
  ความเสี่ยง 
     

สมัครรับข่าวสาร