คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 
 
                                              พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร
                                 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 
   
 


 
 
นายปลิว  ตรีวิศวเวทย์
กรรมการสรรหาและ
  กำหนดค่าตอบแทน

 
นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร
กรรมการสรรหาและ
  กำหนดค่าตอบแทน

 
นายสุพงศ์  ชยุตสาหกิจ    
กรรมการสรรหาและ
  กำหนดค่าตอบแทน

 

สมัครรับข่าวสาร